Doorgaan naar inhoud
Heeft u een vraag? Mail ons op info@pantopaint.com
Heeft u een vraag? Mail ons op info@pantopaint.com

Levering binnen 2 uur mogelijk!

Afhalen mogelijk in Amsterdam

Aleen zakelijk

Altijd gegarandeerd de beste kwaliteit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;

1.2 Opdrachtgever: persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf;

1.3 Dag: kalenderdag;

1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af
te zien van de overeenkomst op afstand;

1.5 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
aan opdrachtgever aanbiedt;

1.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;

1.7 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.8 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Panto B.V

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Panto B.V
Handelend onder de naam: Panto Paint

Vestigingsadres: Michelangelostraat 109, 1077CA Amsterdam
Telefoonnummer: +31207008820

Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mail: info@pantopaint.com

KVK-nummer: 88423158
BTW identificatienummer: NL864618815B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
opdrachtgever.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer kunnen
worden ingezien en op verzoek van de opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden elektronisch aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld
op een wijze die eenvoudig door de opdrachtgever kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aangegeven waar
de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van
de opdrachtgever kosteloos langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden
toegezonden.

3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke
bepaling zoveel mogelijk benadert.

3.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld naar de intentie van deze algemene voorwaarden.

3.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden dienen te worden uitgelegd naar de intentie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
plaatsvindt, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer behoudt zich het recht voor om het aanbod te
wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de opdrachtgever
in staat te stellen het aanbod adequaat te beoordelen. Indien de ondernemer gebruikmaakt
van afbeeldingen, dienen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten te zijn. Voor de ondernemer zijn duidelijke vergissingen of fouten in
het aanbod niet bindend.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen
geen grond vormen voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. De ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

4.6 Elk aanbod bevat voldoende informatie, zodat het voor de opdrachtgever duidelijk is
welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoording van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst
binnen 14 dagen te ontbinden, met uitzondering van producten in standaardmaten. Deze
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever. Voor
producten die op maat zijn gemaakt op verzoek van de opdrachtgever, geldt geen
herroepingsrecht, 
tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de ondernemer een fout heeft
gemaakt in de verwerking van de opdracht.

6.2 Gedurende de bedenktijd dient de opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met het product
en de verpakking. Het product mag alleen worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig
is om te beoordelen of de opdrachtgever het product wil behouden. Indien de opdrachtgever
gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient hij het product samen met alle geleverde
accessoires en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer te retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies die door de
ondernemer zijn verstrekt.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is hij
verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van het product.

7.2 Indien de opdrachtgever een bedrag heeft betaald voor het product, zal de ondernemer
dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen.
Deze terugbetaling is afhankelijk van de voorwaarde dat het product reeds is ontvangen
door de ondernemer of dat er overtuigend bewijs van volledige retourzending kan worden
verstrekt.

7.3 Retourkosten worden niet vergoed.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

8.1 Indien de opdrachtgever een monster of voorbeeld heeft ontvangen van de ondernemer,
wordt dit monster of voorbeeld alleen ter illustratie verstrekt en geldt het als indicatie. De
uiteindelijk geleverde producten kunnen afwijken van het monster of voorbeeld, tenzij
uitdrukkelijk is vermeld dat het te leveren product identiek zal zijn aan het monster of
voorbeeld.

8.2 De ondernemer behoudt het recht om producten te leveren die afwijken van wat in de
overeenkomst is opgenomen, indien deze wijzigingen wettelijk verplicht zijn of indien de
wijzigingen van geringe aard zijn en een verbetering van het product betreffen. Geringe
afwijkingen in kleurstelling of afmetingen die binnen de gebruikelijke toleranties vallen,
vormen geen grond voor klachten, annulering of ontbinding van de overeenkomst.

8.3 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van

deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de geldende wettelijke bepalingen en
overheidsvoorschriften op de datum van het sluiten van de overeenkomst. Indien
overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor andere
dan normale gebruiksdoeleinden.

8.4 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering
schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Retourzending van de producten dient
plaats te vinden in de originele verpakking en in nieuwstaat.

8.5 De garantieperiode van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele
adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

8.6 De garantie is niet van toepassing indien:

● De opdrachtgever heeft de geleverde producten zelf heeft bewerkt of heeft laten
bewerken door derden.

● De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of op een
andere manier onzorgvuldig zijn behandeld, of indien ze in strijd zijn met de
instructies van de ondernemer en/of de verpakking.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

9.1 De ondernemer zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van
bestellingen van producten.

9.2 Het afleveradres dat door de opdrachtgever aan de ondernemer is verstrekt, geldt als
plaats van levering.

9.3 De ondernemer streeft ernaar om de overeenkomst binnen twee werkdagen na
ontvangst van betaling door de opdrachtgever uit te voeren. Aan dit streven kunnen echter
geen rechten worden ontleend. Indien de levering niet binnen twee werkdagen kan
plaatsvinden, zal de ondernemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. De
ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade als gevolg van vertraagde
levering, noch heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De ondernemer is niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente die direct of indirect
ontstaan als gevolg van:

● Overmacht, zoals verder beschreven in deze voorwaarden.

Handelen van derden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn werknemers of andere
personen die namens hem handelen.
10.2 De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot de dekking van zijn verzekering
of tot het bedrag van de factuur, afhankelijk van welk bedrag lager is, voor schade aan het
werk, gereedschappen, materialen en/of derden, veroorzaakt door grove nalatigheid van de
ondernemer of de personen die namens de ondernemer handelen.

10.3 In principe is de ondernemer niet verplicht om bedrijfsschade en/of gevolgschade van
de opdrachtgever te vergoeden, tenzij dit afhankelijk is van de aard van de schuld.

Artikel 11 - Betaling

11.1 De ondernemer biedt verschillende betaalmogelijkheden aan via zijn
betalingsprovider(s), waaronder iDeal, Creditcard, of bankoverschrijving. Tenzij anders
overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen door de opdrachtgever te worden
betaald binnen 7 werkdagen na het verstrijken van de bedenktermijn. De opdrachtgever is
verplicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens
onmiddellijk aan de ondernemer te melden.

11.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, heeft de ondernemer het recht
om, binnen de wettelijke grenzen, redelijke kosten in rekening te brengen die vooraf aan de
opdrachtgever zijn gecommuniceerd.

Artikel 12 - Klachtenregeling

12.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de
gebreken heeft geconstateerd.

Artikel 13 - Geschillen

13.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

13.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.